87B5805.HTM                    中央政府總預算                          
                                                          
                        各機關預算員額彙計表                        
                                                          
                        中華民國八十七年度                    單位:人 
──────────────────┬────────────────────────────────────── 
  科            目   │      預       算        員       額       
─┬─┬─┬────────────┼────┬───┬───┬───┬────┬───┬───┬───┬──── 
款│項│目│ 名        稱  │職  員│警 員│技 工│工 友│ 小 計 │聘 用│僱 用│小 計│合  計 
─┼─┼─┼────────────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼──── 
 5│ │ │司法院主管       │  6,202│  775│  465│  407│  7,849│  35│   7│  42│  7,891 
 │ 1│ │司法院         │   267│  11│  56│  33│   367│  29│   -│  29│   396 
 │ 2│ │最高法院        │   214│  14│  25│  25│   278│   -│   3│   3│   281 
 │ 3│ │行政法院        │   77│   3│  15│   5│   100│   -│   -│   -│   100 
 │ 4│ │公務員懲戒委員會    │   58│   -│  15│   5│   78│   -│   -│   -│   78 
 │ 5│ │臺灣高等法院      │   607│  85│  23│  36│   751│   -│   -│   -│   751 
 │ 6│ │臺灣高等法院臺中分院  │   218│  22│   6│   9│   255│   -│   -│   -│   255 
 │ 7│ │臺灣高等法院臺南分院  │   176│  18│   7│   9│   210│   -│   -│   -│   210 
 │ 8│ │臺灣高等法院高雄分院  │   207│  22│   8│   9│   246│   -│   -│   -│   246 
 │ 9│ │臺灣高等法院花蓮分院  │   59│   9│   5│   9│   82│   -│   -│   -│   82 
 │10│ │臺灣臺北地方法院    │   733│  85│  36│  51│   905│   2│   -│   2│   907 
 │11│ │臺灣士林地方法院    │   236│  31│  18│  11│   296│   -│   -│   -│   296 
 │12│ │臺灣板橋地方法院    │   389│  52│  23│  16│   480│   -│   -│   -│   480 
 │13│ │臺灣桃園地方法院    │   239│  30│  15│  10│   294│   -│   -│   -│   294 
 │14│ │臺灣新竹地方法院    │   161│  22│  17│  13│   213│   1│   -│   1│   214 
 │15│ │臺灣苗栗地方法院    │   103│  18│  13│   8│   142│   -│   -│   -│   142 
 │16│ │臺灣臺中地方法院    │   412│  53│  22│  25│   512│   1│   -│   1│   513 
 │17│ │臺灣南投地方法院    │   103│  18│  10│   8│   139│   -│   -│   -│   139 
 │18│ │臺灣彰化地方法院    │   187│  25│  14│  14│   240│   -│   -│   -│   240 
 │19│ │臺灣雲林地方法院    │   152│  20│  11│   9│   192│   -│   -│   -│   192 
 │20│ │臺灣嘉義地方法院    │   168│  23│  13│   8│   212│   -│   -│   -│   212 
 │21│ │臺灣臺南地方法院    │   284│  36│  19│  18│   357│   1│   -│   1│   358 
 │22│ │臺灣高雄地方法院    │   482│  62│  25│  24│   593│   1│   4│   5│   598 
 │23│ │臺灣屏東地方法院    │   167│  23│  14│  10│   214│   -│   -│   -│   214 
 │24│ │臺灣臺東地方法院    │   87│  20│  11│   6│   124│   -│   -│   -│   124 
 │25│ │臺灣花蓮地方法院    │   104│  18│  13│   8│   143│   -│   -│   -│   143 
 │26│ │臺灣宜蘭地方法院    │   98│  17│   7│   8│   130│   -│   -│   -│   130 
 │27│ │臺灣基隆地方法院    │   121│  18│  10│   9│   158│   -│   -│   -│   158 
 │28│ │臺灣澎湖地方法院    │   55│  12│   7│   7│   81│   -│   -│   -│   81 
 │29│ │福建高等法院金門分院  │    9│   1│   2│   1│   13│   -│   -│   -│   13 
 │30│ │福建金門地方法院    │   29│   7│   5│   3│   44│   -│   -│   -│   44 
─┴─┴─┴────────────┴────┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴────